KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Sevgili Ziyaretçilerimiz,

Dr. Gökhan TUNÇBİLEK MUAYENEHANESİ olarak sunduğumuz muayenehane faaliyetlerimizde ve danışmanlık hizmetlerimizde aynı zamanda bir hasta hakkı olan mahremiyet hakkını ön planda tutuyoruz. Bu bilinçle sunduğumuz sağlık hizmetlerden faydalanan hastalarımız, hasta yakınları, danışanlarımız, çalışanlarımız dahil ilişkili şahısların tarafımıza iletilen kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gerekli prosedürleri uyguluyoruz.

KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek, gerekli durumlarda anonim hale getirilecek, gerekli durumlarda kimliksizleştirilecek,  imha edilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

Bu Aydınlatma Metni ile, sunduğumuz sağlık hizmetleri kapsamında edinilen kişisel verilerinizi nasıl işlendiği konusunda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aydınlatıcı bilgi aktarılmaktadır.

Veri sorumlusu olarak Dr. Gökhan TUNÇBİLEK tarafından kişisel verilerinizin işlenişine ilişkin bilgiler aşağıdadır;

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE TOPLUYOR VE İŞLİYORUZ?

Hastalarımızdan ve/veya hastalarımızın yasal temsilcileriyle danışanlarımızdan hizmet öncesi ve/veya sürecinde, çalışanlarımızdan ve sunduğumuz hizmet kapsamında ilgili üçüncü şahıslardan çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerden, ilgili kişilerin sağlık verileri, ilgilinin açık rızası aranmaksızın ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetim amaçlarıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. Ayrıca türü fark etmeksizin, tüm özel nitelikli kişisel veriler, kanun gereği ancak KVKK tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması halinde işlenebilir.

Muayenehane faaliyetlerimiz kapsamında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler ile Dr. Gökhan TUNÇBİLEK tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; internet sitesi, anket, sosyal sorumluluk gibi sosyal medya uygulamaları dahil tüm mecralar ile sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, danışma hattı, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek toplanmaktadır. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca, hizmet sunumu için bilgi, randevu, şikâyet ve benzer amaçlar ile danışma hattı veya internet sayfamızı kullandığınızda, muayenehanemizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve bu sitede gezdiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ TOPLUYORUZ?   

Size sunulan ya da sunulacak sağlık hizmetlerine veya Dr. Gökhan TUNÇBİLEK ile hukuki ilişkinize bağlı olarak içeriği değişebilmekle beraber aşağıda  belirtilen amaçlar için topladığımız kişisel verilerinize örnekler şöyledir;

  • Kimlik bilgileriniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, protokol numaranız ya da diğer kimlik verileriniz.
  • İletişim bilgileriniz,  danışma hattı ile yapılan görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya bunun gibi yollarla tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
  • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
  • Özel sağlık sigortası ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
  • Muayenehanemiz kapsamında güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
  • Sağlık bilgileriniz, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz, tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve sonucunda elde edilen kişisel sağlık verileriniz.
  • Biyometrik verileriniz, sağlık hizmetlerinin sunulması ile bağlantılı fotoğraflarınız, muayenehane çalışanı olmanız sebebiyle özlük dosyası kapsamında süreçlerde kullanılacak fotoğraflarınız.
  • Uzaktan bağlantı sistemleri ile görüntülü görüşme danışmalık hizmetini aldığınızda elde edilen kimlik-iletişim-sağlık verileriniz ile diğer verileriniz, Danışman tarafından düzenlenen Görüşme Kayıtları / Danışan Dosyası.
  • Muayenehaneye iş başvurusunda bulunmanız halinde özgeçmiş ve benzer kişisel verileriniz ile muayenehane çalışanı ya da danışmanı olmanız halinde hizmet akdiniz ve hukuki ilişkiniz ile ilgili özlük dosyası kapsamında kullanılacak aile bireylerinize ilişkin veriler ve her türlü kişisel verileriniz.

Genel olarak; muayenehanemizle veya Dr. Gökhan TUNÇBİLEK’le paylaştığınız özel ve genel nitelikteki her türlü kişisel veriniz,  toplanan veriler kapsamındadır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Paylaştığınız hem özel hem de genel nitelikteki kişisel veriler;

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme; sözleşmesel sorumluluklarımız kapsamında verilerinizi koruma; iİlgili mevzuat kapsamında saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri koruma; ilgili mevzuat uyarında Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek; koruyucu sağlık hizmeti dahil sağlık ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması; sağlık hizmetlerin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi, görüntülü Danışmanlık Hizmet Sunumu sırasında veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,muayenehanenin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi; hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,sunulan hizmetler karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenmesi; kimliğinizin doğrulanması, sağlık hizmetlerimize yönelik her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; hasta memnuniyetin ölçülmesi ve geliştirilmesi; çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme; ilaç veya tıbbi cihaz temini; risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; pazarlama, medya ve iletişim, danışma hattı bölümleri tarafından bilgi verilmesi, web ve mobil kanallarda içeriklerin tasarlanması ve iletilebilmesi, kamuyu bilgilendirici uygulamaların yapılması; çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz muayenehanemiz /Dr. Gökhan TUNÇBİLEK ve/veya sözleşmeli kuruluşlar bünyesinde bulunan fiziki arşiv ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI KAPSAMINDA AÇIK RIZAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

KVKK 5. ve 6. Maddeler kapsamında “ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler işlenemez”. Ancak bu durumun istisnası olarak aşağıdaki haller sayılmıştır;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi; fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Bununla beraber kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olup, ilgilinin açık rızası olmadan işlenemez. Eğer kanunlarda düzenlenmiş ise sağlık dışındaki kişisel verilerde açık rıza aranmaz.

Sağlığa ait kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Kanunda düzenlenen durumlarda da sağlık  dışındaki özel nitelikteki verileri açık rıza almadan, diğer verileriniz açık rızanız alınarak işlenir. Yani kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, açık ve yasal amaçlar ile işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLEME SÜREMİZ NEDİR?

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere (zamanaşımı süreleri gibi kanuni süreler, meşru menfaate ilişkin süreler dahilinde) uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Kişisel verilerinizi, 359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum/ kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ve benzeri kolluk kuvvetleri, Savcılık makamları, Mahkemeler, Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler, özel sigorta şirketleri, olası bir hukuki ihtilaf durumunda avukatlar, danışmanlar, denetçiler, iş ortakları, sağlık hizmetleri için işbirliği içerisinde olduğumuz laboratuar gibii üçüncü kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurt içi kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ DEĞİŞİRSE NE YAPMALISINIZ?

Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması durumda kayıtlarımızı güncelleyebilmemiz için bizi bilgilendirmelisiniz. İletişim ve adres verileriniz gibi kişisel verilerinizin doğru ve güncelliğini kontrol amacıyla sizlerden onay talep edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında 18 yaşını doldurmayan bireylere ait kişisel verileri açık rıza gereken hallerde küçüğün veli ya da vasisinin rızası ile işleyebiliyoruz.

6698 SAYILI KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 sayılı KVKK 11.maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin hakları şöyledir:

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecektir.) ; kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecektir.); işlenen verilerin yanlışlıkla otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Ayrıca belirli bir amaçla kişisel verilerinizi işlemek veya size bilgilendirici tanıtım faaliyetleri yapmak için onayınızı aldığımızda, onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi www.gokhantuncbilek.com adresindeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;  Büyükelçi Caddesi No: 12/11 Barbaros Mahallesi, Kavaklıdere, Çankaya/Ankara “ adresine elden bizzat iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta ile  ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ notu ile gönderebilirsiniz. Başvuru sırasında tarafımızca kimlik bilgilerinin teyit edilmesi amaçlı olarak kimlik ibraz edilmesini talep etme hakkı saklıdır. Bu çerçevedeki başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Başvurunuzun reddi, başvurunuza 30 gün içerisinde veri sorumlusu tarafından cevap verilmemesi veyahut verilen cevabın tatmin edici nitelikte olmaması halinde cevabı öğrenme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde veya başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyet yoluna gidebilirsiniz. Veri sorumlusu Dr. Gökhan TUNÇBİLEK’e başvuruda bulunmadan doğrudan Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyet yoluna başvurulamamaktadır. Söz konusu başvurular ücretsiz olup, kanunun 13.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret Dr. Gökhan TUNÇBİLEK  tarafından alınacaktır.

Veri Sorumlusu
Dr. Gökhan TUNÇBİLEK
Büyükelçi Caddesi No: 12/11 
Barbaros Mahallesi, 
Kavaklıdere, Çankaya/Ankara
03124276219
info@isiltuncbilek.com

Scroll to Top